Cesta přes železnici mezi ulicemi Václavkova a Na Trati je problém.

Olomoučané si zaslouží top řešení v rámci možností. Pokud bude podchod, tak funkční, bezpečný a s pěkným okolím.

Město našlo možnost náhrady za uzavřenou lávku v ulici Na Trati. Po posouzení možných řešení doporučilo variantu podchodu pod železniční tratí v místě snesené lávky pro pěší. Schválená varianta umožní přístup z ulice Václavkovy, Na Trati a zcela nově poskytne napojení i z ulice Kašparovy. Prostranství u pochodu má doplnit zeleň, lavičky a v budoucnu i blízké hřiště pro děti. Prostor bude pod dohledem kamerového systému.

Rada města se seznámila se studií podchodu a na svém posledním jednání posuzovala její dvě varianty řešení. „Rozhodovali jsme na základě vyhodnocení vstupních podkladů a předpokládaného vývoje. Možnosti řešení jsme prověřovali a posuzovali skutečně velmi pečlivě. Jako variantu doporučila rada města studii, která umožní překonat železniční trať prostřednictvím podchodu s přístupem od ulice Václavkovy a Na Trati i s přístupem od ulice Kašparovy,“ popsal řešení náměstek primátora Aleš Jakubec. V ulici Na Trati je v této variantě navržena také úprava nevyužitého prostoru pro zeleň s mobiliářem a dětským hřištěm.

„Prostranství před a za podchodem budou mít zeleň, lavičky, osvětlení a doplní je i bezpečnostní prvky kamerového systému. Detaily těchto ve studii navržených opatření budou specifikovány v dalších stupních projektové dokumentace,“ ujišťuje náměstek pro oblast koncepce a rozvoje Aleš Jakubec. Varianta nového řešení počítá s pevným oplocením prostoru dráhy pro zamezení vstupu osob do kolejiště a splňuje veškeré požadavky na bezbariérové užívání.

Předpokládané náklady na vybudování podchodu jsou zhruba 21 milionů korun. „Prověřili jsme možnost získání finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury, za určitých podmínek lze dosáhnout až na 100 procent výše dotace,“ objasnil náměstek Jakubec, který je radou pověřen k jednání se zástupci této státní organizace.

Již před časem město prověřovalo i veřejností diskutovanou variantu, která by umožnila překonání trati prostřednictvím úrovňového přechodu. „Ze strany Správy železniční dopravní cesty bylo prokázáno, že úrovňový přechod je nutno provést jako zabezpečený s nutností úvazky zabezpečovacího zařízení až do stanice Olomouc hl.n., tzn. při vynaložení investičních nákladů srovnatelných s realizací podchodu,“ připomněl výsledek prověřování náměstek Aleš Jakubec s tím, že další důvody vypovídající ve prospěch vybudování podchodu formuloval i Drážní úřad.

Lávka nad železniční tratí byla postavena v roce 1984. V roce 2008 byl mostní prohlídkou konstatován její špatný stav. Následně zpracovaný odborný posudek a návrh technického řešení znamenal prodloužení životnosti lávky jen o několik let. Důvodem k definitivnímu uzavření byl závěr z hlavní mostní prohlídky na podzim 2017, který konstatoval korozi hlavního nosníku i poruchy betonových patek nosných stojin. Kvůli těmto závažným poruchám nebylo možné garantovat její další fungování pro veřejný ani drážní provoz a bylo nařízeno její uzavření s platností od konce roku 2017.

Zdroj: https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/tiskove-zpravy/22742

Další informace naleznete na našem Facebooku